Bài 2 - Cách đấm tay trước, đấm ngắn (Jab punch)

Các môn khác

open  Thông tin

Tiếp nối video bài 1 chúng ta đến luôn với bài 2, đó là một cú đấm anh em của cú đấm dài, đấm sải vừa qua, đó là cú đấm ngắn này đây.

close  Thu gọn