Bài 7: Đòn chân tống ngang (Side kick)

Các môn khác

open  Thông tin

Bài 7 | Đòn chân tống ngang (Side kick).

close  Thu gọn